Användarvillkor

Här kan du ta del av användarvillkoren för Talangio. Talangio tillhandahåller en marknadsplats för rekrytering (“tjänsten”). Läs igenom användarvillkoren noggrant innan du registrerar ett konto och använder tjänsten. Genom att registrera ett konto accepterar du våra användarvillkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att skapa ett konto.

1. Allmänt

1.1 Tjänsten erbjuds av Innovation Institute of Sweden AB, organisationsnummer 559290-7603, Box 2062, 116 74 Stockholm, (“Talangio”, “vi”, “vår” och “oss”).

1.2 Om inte annat skriftligen har överenskommits reglerar villkoren i detta avtal ("Villkoren") din användning av och tillgång till tjänsten. 

1.3 Vissa produkter eller tjänster som erbjuds via tjänsten, erbjuds av externa parter och inte av oss. Talangio tar inte ansvar för produkter och/eller tjänster som erbjuds av externa parter. För sådana produkter och tjänster gäller istället villkor och bestämmelser reglerade av respektive extern part. 

1.4 Genom att använda tjänsten har du accepterat Villkoren och bekräftat att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av Villkoren. 

1.5 Du som registrerar dig i syfte att få anställning eller uppdrag nämns som “Kandidat”. Du som registrerar dig för att komma i kontakt med Kandidater, som arbetsgivare eller som ett företagskonto hos Talangio är nedan nämnd som “Arbetsgivare”. “Användare” avser Kandidat, Arbetsgivare eller andra som använder tjänsten och är bundna till användarvillkoren.

2. Användarkonto

2.1 För att använda tjänsten behöver du registrera ett användarkonto. Genom att göra detta, eller använda tjänsten, så intygar du att du är 18 år eller äldre, samt har rätt att ingå ett bindande avtal med Talangio. Som Arbetsgivare intygar du i och med detta även att du har rätt att godkänna villkor för, sluta avtal för, samt uppträda som det företag du representerar.2.2 Som Användare är du skyldig att se till att den information som du lämnar till Talangio är korrekt. 2.3 Som Användare är du ensamt ansvarig för all användning som sker via ditt konto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt användarkonto, ska du omedelbart meddela Talangio om detta och ändra ditt lösenord. Du som användare är ansvarig för all användning som sker med ditt användarkonto tills dess att Talangio har tagit emot och bekräftat ditt meddelande. 2.4 Om en Användare ger ut, avslöjar eller tappar bort användarnamn eller lösenord är Talangio inte ansvarig för eventuell skada eller förlust som uppkommer med anledning därav. 

2.5 Talangio har rätt att avsluta, blockera och/eller begränsa en användares tillgång till tjänsten om tjänsten på något sätt missbrukas. Bedömning av eventuellt missbruk sker ensidigt av Talangio.

3. Tjänsten 

3.1 Genom att registrera ett användarkonto hos oss får du tillgång till tjänsten beskriven nedan.

3.2 Talangio tillhandahåller en marknadsplats för rekrytering. Via denna kan Arbetsgivare kontakta Kandidater. En Kandidats profil är anonym till dess att kandidaten har godkänt en kontaktförfrågan från Arbetsgivaren. Vid godkänd kontaktförfrågan visas Kandidatens profil, inklusive kontaktinformation, för Arbetsgivaren. Med denna information kan Arbetsgivaren fortsätta sin rekryteringsprocess för eventuell anställning.

3.3 Talangio har rätt till ersättning av Arbetsgivaren om Arbetsgivaren har rekryterat eller anlitat en Kandidat som identifierats via tjänsten. Om mer än 18 månader har gått mellan den tidpunkt som kontaktförfrågan accepterades av en Kandidat och kandidaten rekryterades eller anlitades så blir Arbetsgivaren befriad från att betala ersättning till Talangio. Om Kandidaten har har kontaktat Arbetsgivaren utanför tjänsten och fortsatt rekryteringsprocessen så räknas det ändå som en rekrytering via Talangio så länge som den första kontakten skedde via Talangio. Om en rekryteringsprocess mellan Kandidaten och Arbetsgivaren var pågående medan identifiering via tjänsten skett så kan Arbetsgivaren bli befriad från krav på ersättning. För att bli befriad från krav på ersättning måste Arbetsgivaren meddela detta när detta uppdagas.

3.4 Arbetsgivaren och Kandidaten är skyldiga att meddela om en anställning eller ett uppdrag skapas. Detta kan Arbetsgivaren och Kandidaten göra genom att kontakta oss. Denna skyldighet gäller så länge det inte har gått 18 månader från den tidpunkt som kontaktförfrågan accepterades av Kandidaten till dess att Kandidaten rekryterades eller anlitades.

4. Villkor för Arbetsgivaren

4.1 Talangio tar ut en kostnad om 40 000 SEK vid rekrytering av en Kandidat om inte annan överenskommelse finns. Kostnaden debiteras till Arbetsgivaren via faktura.

4.2 Vid rekrytering av Kandidat är Arbetsgivaren skyldig att meddela Talangio inom 30 dagar från den tidpunkt då rekryteringen skedde. Om Arbetsgivaren inte har meddelat Talangio inom 30 dagar från rekrytering så har Talangio rätt att debitera en avgift om 20 000 SEK utöver den normala rekryteringsavgiften om 40 000 SEK.

4.3 Avgifterna är angivna i Svenska kronor, exklusive mervärdesskatt. Avgifter och kostnader debiteras Arbetsgivaren via faktura på 30 dagar.

5. Villkor för Kandidater

5.1 Tjänsten är gratis att använda för Kandidater.

5.2 Vid rekrytering är Kandidaten skyldig att meddela startdatum för anställningen till Talangio.

5.3 Om en rekrytering gör en Kandidat giltig för Talangios bonus så ansvarar Kandidaten för eventuell skatt på denna. Talangio ansvarar för arbetsgivaravgifter till Skatteverket gällande denna. För att en bonus ska vara giltig så måste den rekryterade Kandidaten fortsatt vara anställd hos Arbetsgivaren 120 dagar efter startdatum. Om anställningen upphör inom 120 dagar så äger varken den rekryterade Kandidaten, eller den värvande Kandidaten, inte rätt till bonusen och den anses därefter som ogiltig. Om Talangio inte har rätt till ersättning av Arbetsgivaren som anlitade Kandidaten så anses eventuell bonus ogiltig. Talangio har ingen skyldighet att betala ut eventuell bonus förrän relaterad Arbetsgivare har betalat rekryteringsavgiften till Talangio. Talangio förbehåller sig rätten att när som helst ändra summan av eventuell bonus.

6. Ansvar

6.1 Talangio åtar sig inget arbetsgivaransvar för kandidater. Talangio ansvarar heller inte för några anställnings- eller uppdragsavtal som ingås mellan Arbetsgivare och Kandidat.

6.2 Tjänsten tillhandahålls utan garantier att Kandidater som accepterar Arbetsgivares kontaktförfrågningar lämpar sig för av Arbetsgivare erbjuden tjänst. Talangio tar inte ansvar för eventuella skador eller krav som direkt eller indirekt härrör från eller har koppling till Talangio. Arbetsgivare som använder tjänsten åtar sig att hålla Talangio skadelöst från krav som riktas mot Talangio som härrör från relationen mellan Arbetsgivare och Kandidat.

6.3 Talangio tar inte ansvar för uppgifter som lämnats via tjänsten av Arbetsgivare eller Kandidater. Användare är själva ansvariga för den information som delas eller sprids via tjänsten. Detta inkluderar bland annat kontaktinformation, beskrivningar och profilinformation.

6.4 Användare är ansvariga för att information som laddas upp, delas eller länkar till inte strider mot svensk lag eller kränker andra personers eller företags rättigheter. Detta inkluderar också immateriella rättigheter och privatliv.

6.5 Talangio kan exkludera alla former av garantier gällande drift, säkerhet och andra förhållanden av tjänsten. Talangio ger inga garantier för det resultat givet av tjänsten eller säkerhet av tjänsten. Talangio ansvarar inte för skada på person, egendom eller företag, och inte heller för förlust som kan drabba Arbetsgivare som beror på Tjänsten, detta inkluderar också information som givits av tjänsten, avbrott eller nyttjande av fel i Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls av Talangio “som den är”, utan några garantier.

7. Underhåll och uppdateringar

7.1 Talangio har rätt att begränsa användandet av Tjänsten för att när som helst göra ändringar och eventuella uppdateringar eller vid underhåll. Ny funktionalitet som implementeras i Tjänsten eller nya funktioner omfattas av Villkoren. Talangio har rätt att utföra ändringar av Tjänsten utan förvarningar. Talangio har rätt att utföra ändringar av Tjänsten som innebär begränsad tillgång till information.

7.2 Användare, Kandidater och Arbetsgivare har ingen rätt att kräva ersättning av Talangio baserat på Talangios utövande av ovanstående rättigheter.

8. Uppsägning av avtal

8.1 Avtal löper tillsvidare från och med dagen för godkännande av avtalet om inget annat anges. Användare har rätt att säga upp detta avtal. Efter uppsägning av avtalet gäller tidigare godkända Villkor gällande tidigare användande av tjänsten.

9. Ändringar av villkor

9.1 Dessa Villkor kan ändras av Talangio. Om en Användare motsätter sig en ändring av Villkoren så kan Användaren avsluta sitt användarkonto. Vid fortsatt användande av tjänsten efter att Talangio notifierat om ändring av Villkoren så innebär det att Användaren har godkänt de ändrade Villkoren.

9.2 Redan påbörjade dialoger mellan Arbetsgivare och Kandidat påverkas inte av ändringar i Villkoren vad gäller priser och/eller prismodeller.